Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Tài liệu số

1 2
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM CNTT – THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
Tác giả :Đinh Thị Hoài, ThS. Hà Thị Thu Hiếu ( hướng dẫn )
Năm XB :2015
Mô tả :Đề tài được nghiên cứu với mục đích là để chỉ ra tầm quan trọng của Thư viện nói chung, của Thư viện Đại học Khoa học nói riêng, đồng thời chỉ ra thực trạng sử dụng Thư viện Đại học Khoa học hiện tại. Hơn nữa, đề tài sẽ đề xuất những giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng Thư viện Đại học Khoa học.
Từ khóa :Thư viên, Thiết bị trường học, Vốn tài liệu
Số lần xem :266
Xem tài liệu

Công tác tổ chức và hoạt động thông tin – thư viện tại thư viện trường Đại học Khoa học
Tác giả :Trịnh Thị Hằng, Thạc sỹ Hoàng Thị Nghĩa (hướng dẫn)
Năm XB :2017
Mô tả :Nghiên cứu khảo sát những mặt mạnh và hạn chế của công tác tổ chức và hoạt động TT-TV tại Thư viện trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên, đề xuất những giải pháp tối ưu nhằm hoàn thiện tổ chức và tăng cường hiệu quả hoạt động TT-TV tại trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.
Từ khóa :Thư viện, Tổ chức-hoạt động thông tin, thông tin-thư viện
Số lần xem :49
Xem tài liệu

Hoàn thiện công tác tổ chức quản lý nguồn tài liệu nội sinh đáp ứng phương thức đào tạo theo tín chỉ tại Trường Đại học Khoa học- Đại học Thái Nguyên
Tác giả :Hồ Thu Thủy, Th.S Lê Thị Hiền (hướng dẫn)
Năm XB :2017
Mô tả :Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng công tác tổ chức quản lý và khai thác nguồn tài liệu nội sinh từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn tài liệu nội sinh của trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên (ĐHKH – ĐHTN) đáp ứng phương thức đào tạo theo tín chỉ
Từ khóa :Thư viện, công tác tổ chức quản lý , khai thác nguồn tài liệu
Số lần xem :47
Xem tài liệu

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
Tác giả :Nguyễn Thị Oanh, Lê Thị Hiền ( hd )
Năm XB :2014
Mô tả :Trên cơ sở nghiên cứu khảo sát, tìm hiểu hoạt động của Thư viện, từ đó phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động Thư viện Trường ĐHKH - ĐHTN, đề xuất một số giải pháp tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Thư viện, đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin cho đội ngũ người dùng tin trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và đổi mới phương pháp đào tạo của Nhà trường.
Từ khóa :Thư viện, Thái Nguyên, Vốn tài liệu
Số lần xem :42
Xem tài liệu

Nâng cao hiểu quả hoạt động của thư viện trường Đại học khoa học Đạ học Thái Nguyên
Tác giả :Nguyên Thị Oanh, ThS. Lê Thị Hiền
Năm XB :2014
Mô tả :: Khái quát về Thư viện Trường Đại học Khoa học với nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học,Thực trạng hoạt động của Thư viện Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên và Giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại Thư viện Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.
Từ khóa :Thư viện , Quản lý
Số lần xem :348
Xem tài liệu

NGHIÊN CỨU NHU CẦU TIN CỦA NGƯỜI DÙNG TIN NHÓM NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TẠI TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
Tác giả :Nguyễn Thị Đúng, Nguyễn Minh Nguyệt (hướng dẫn)
Năm XB :2015
Mô tả :Hiện nay nhu cầu thông tin ngày càng đa dạng, sâu rộng và phù hợp với nhu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy trong ngành giáo dục nói chung và giáo dục ở bậc đại học nói riêng. Đội ngũ người dùng tin là các nhà quản lý lãnh đạo; cán bộ, giảng viên có nhu cầu sử dụng thông tin phục vụ cho công việc cao cả của mình là chuyển giao tri thức cho thế hệ sau. Đối với sinh viên không chỉ tiếp nhận sự chuyển giao tri thức từ các giảng viên mà còn phải tự nghiên cứu sách vở và các nguồn thông tin khác để trang bị cho mình một kiến thức đầy đủ phục vụ việc học tập tốt hơn
Từ khóa :Thư viện học, NGHIÊN CỨU NHU CẦU TIN CỦA NGƯỜI DÙNG TIN NHÓM NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TẠI TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
Số lần xem :418
Xem tài liệu phần 1 | Xem tài liệu phần 2

NGHIÊN CỨU NHU CẦU TIN CỦA NGƯỜI DÙNG TIN NHÓM NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TẠI TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
Tác giả :Nguyễn Thị Đúng, Nguyễn Minh Nguyệt
Năm XB :2015
Mô tả :Nghiên cứu thực trạng nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin của các nhà quản lý, lãnh đạo; cán bộ, giảng viên; học viên cao học, sinh viên khối ngành Khoa học tự nhiên tại Trung tâm Công nghệ thông tin - thư viện trường Đại học Khoa học Thái Nguyên, qua đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả mức độ đáp ứng nhu cầu cho nhóm người dùng tin này.
Từ khóa :Thư viên, Nhu cầu tin, Người dùng tin
Số lần xem :235
Xem tài liệu

Sản phẩm và dịch vụ Thông tin - Thư viện tại Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên – Đại học Thái Nguyên
Tác giả :Hoàng Tuấn Anh, ThS. Nguyễn Minh Nguyệt (hướng dẫn)
Năm XB :2017
Mô tả :Trên cơ sở khảo sát thực trạng hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin tại Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên -Đại học Thái Nguyên, đề xuất các giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ Thông tin - Thư viện, đáp ứng nhu cầu NDT tại trường trong giai đoạn đổi mới giáo dục, hội nhập quốc tế.
Từ khóa :Thư viện, Sản phẩm, Dịch vụ
Số lần xem :40
Xem tài liệu

Thực trạng áp dụng Khổ mẫu MARC 21 tại Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
Tác giả :Cám Thị Phung, Th.S Vũ Minh Huệ (hướng dẫn)
Năm XB :2014
Mô tả :Khảo sát, tìm hiểu việc áp dụng MARC21 tại TTHL-ĐHTN từ đó phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng khổ mẫu MARC 21 và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong biên mục, bảo quản và chia sẻ tài liệu tại Trung tâm.
Từ khóa :Khoa học thư viện, Quản trị thư viện, Marc 21
Số lần xem :347
Xem tài liệu

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG KHỔ MẪU MARC21 TRONG BIÊN MỤC TÀI LIỆU TẠI TRUNG TÂM CNTT – THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
Tác giả :Nguyễn Thị Kiều Hạnh, ThS. GVC Hứa Thị Hảo ( hướng dẫn )
Năm XB :2015
Mô tả :Mục tiêu bao trùm của khóa luận là nghiên cứu thực trạng áp dụng khổ mẫu biên mục MARC21 tại Trung tâm CNTT-Thư viện trường Đại học Khoa học-Đại học Thái Nguyên; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng, triển khai MARC21 tại thư viện trường Đại học Khoa học.
Từ khóa :Thư viên, Tài liệu, Biên mục tài liệu, Khổ mẫu MACR21
Số lần xem :224
Xem tài liệu

1 2

Thống kê

  • Số lượng thẻ cấp: 7946
  • Số đầu sách: 6201
  • Số cuốn sách: 19574
  • Tài liệu số: 2793
  • Tổng lượt truy cập: 908027
  • Đang online: 51 người
  • ( 0 thành viên)